Regulamin

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Aplikacji UDrink dostarczanej i utrzymywanej przez UDRINK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 16/106, NIP: 8971875656, REGON: 385449428, KRS: 0000826424, (dalej: „Usługodawca”).


Warunkiem korzystania z Aplikacji jest akceptacja Regulaminu.

Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania przez Usługodawcę zaktualizowanego Regulaminu w tym miejscu. Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem Aplikacji w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.


 1. Definicje

Pojęciom określonym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez UDRINK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 16/106 przeznaczone na Urządzenia Przenośne, za pośrednictwem którego udostępniane są Usługi.

Konsument – Użytkownik Aplikacji będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Konto – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności zawierające moduł zamówień produktów i usług oferowanych przez poszczególne Podmioty Trzecie. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.

Oferta – asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Podmioty Trzecie z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, które mogą być zamówione przez Użytkownika.

Operator Systemu Płatności – podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Platformy Systemów Płatności Online: First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100 , 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000061293, NIP: 526-02-10-429, Kapitał zakładowy: 120.150.500 zł, Kapitał wpłacony: 120.150.500 zł.

Płatność Elektroniczna – płatność Użytkownika za Usługę realizowana za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

Podmiot Trzeci (PT) – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii lub hotelarstwa, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, korzystający z Aplikacji na zasadach określonych w odrębnej umowie, w celu zawarcia Umów.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w Aplikacji, w tym dla celów handlowych i marketingowych dostępny tutaj.

Polityka Prywatności PT – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Podmioty Trzecie, w tym dla celów handlowych i marketingowych dostępny w Aplikacji (okno wyboru Podmiotu Trzeciego).

Profil PTinformacje dotyczące PT, w tym, między innymi, dane podmiotu będącego właścicielem PT i dane kontaktowe, informacje ogólne, ofertę, asortyment produktów gastronomicznych (dania, przystawki, dodatki do dań i napoje, w tym skład i składniki dań i napojów), menu, usługi, ceny (z VAT), logotyp, grafika, numery rachunków bankowych dla celów fakturowania i płatności, NIP, warunki koncesji, godziny otwarcia, prawa własności intelektualnej, licencje i inne informacje.

Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) dalej: u.ś.u.d.e. określający w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych w Aplikacji, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

Regulamin PT – Regulamin PT określający warunki korzystania z Oferty oraz zasady zawierania Umów

Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a PT.

Urządzenie Przenośne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym uruchomiona lub zainstalowana może zostać Aplikacja, posiadające aktualną wersję systemu operacyjnego (iOS, Android), wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu u.ś.u.d.e., za pośrednictwem Aplikacji, w tym w szczególności: publikacja Oferty, przekazywanie zamówień do właściwego PT, umożliwienie na warunkach określonych w Regulaminie uiszczania online – opłat tytułem realizacji Umów zawieranych z PT.

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia) oraz wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które założyły Konto w Aplikacji.


 1. Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Usługodawca utrzymuje Aplikację, która zawiera Profile PT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie świadczy żadnych usług związanych z gastronomią lub hotelarstwem, a w tym usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów, a wszystkie oferowane produkty i usługi pochodzą od PT. PT nie działają jako podwykonawcy Usługodawcy, ani nie są przez Usługodawcę zatrudnieni.

 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Usługodawcę, za które to ponosi on pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie jest stroną Umów zawieranych z PT i nie odpowiada za prawidłowe wykonanie Umów zawieranych przez Użytkowników z PT, ani za zgodność z prawem informacji umieszczanych w Profilu PT.

 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są świadczone bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z Usług w każdym czasie.


 1. Licencja

 1. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję bez prawa udzielania dalszych licencji, na: (i) uzyskiwanie dostępu do Aplikacji oraz korzystanie z niej na własnym urządzeniu; oraz (ii) uzyskiwanie dostępu i korzystanie z wszelkich treści, informacji oraz powiązanych materiałów, które mogą być udostępniane za pośrednictwem Aplikacji, każdorazowo wyłącznie na prywatny, niekomercyjny użytek Użytkownika. Wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie w niniejszym Regulaminie, pozostają zastrzeżone dla Usługodawcy oraz jego licencjodawców.

 2. Zabrania się: (i) usuwania z jakiejkolwiek części Aplikacji wszelkich informacji o objęciu ochroną praw autorskich, znakiem towarowym lub innych informacji o zastrzeżeniu ochrony; (ii) powielania, modyfikowania, sporządzania utworów zależnych w oparciu o Aplikację, a także jej rozpowszechniania, udzielania licencji, wynajmowania, sprzedawania, odsprzedawania, przenoszenia, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, transmitowania, strumieniowania, nadawania lub innego wykorzystywania, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez Usługodawcę; (iii) dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego oraz rozkładania Aplikacji na czynniki składowe, z wyjątkiem przypadków, w których dopuszczają to przepisy obowiązującego prawa; (iv) publikowania łączy do Aplikacji, jej mirrorowania oraz publikowania w ramach jakiejkolwiek jej części; (v) doprowadzania do uruchomienia oraz uruchamiania jakichkolwiek programów lub skryptów w celu ekstrakcji danych techniką scrapingu, indeksowania, badania lub stosowania innych technik pozyskiwania danych (data mining) z jakiejkolwiek części Aplikacji, jak również nadmiernego obciążania lub uniemożliwiania działania lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek aspektu Aplikacji; lub (vi) podejmowania prób uzyskania nieupoważnionego dostępu lub ograniczania jakiegokolwiek aspektu Aplikacji lub związanych z nią systemów lub sieci.

 3. Aplikacja oraz wszystkie prawa z nią związane są i pozostaną własnością Usługodawcy. Ani niniejszy Regulamin, ani korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji nie oznacza przyznania Użytkownikowi żadnych praw: (i) do Aplikacji ani praw związanych z nią, z wyjątkiem udzielonej powyżej ograniczonej licencji; lub (ii) do korzystania ani odnoszenia się w jakikolwiek sposób do nazw, logo, nazw produktów i usług, znaków towarowych, znaków usługowych Usługodawcy lub licencjodawców Usługodawcy, a w tym Podmiotów Trzecich.


 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług oraz zawarcie Umowy


 1. Konta Użytkowników

 1. Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi utworzyć i prowadzić Konto. Rejestracja Konta w Aplikacji wymaga: (i) przekazania Usługodawcy określonych (a) danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, numeru telefonu komórkowego oraz wiek, albo (b) danych osoby prawnej, czy też jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej zdolność prawną, takich jak: firma, adres, NIP (ii) określenie przynajmniej jednej prawidłowej metody płatności, (iii) udzielenie stosownych zgód, tj. zgody na (a) związanie niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem PT (b) związanie Polityką prywatności oraz Polityką Prywatności PT a także – w przypadku chęci skorzystania z Oferty PT – (c) oświadczeń przez niego wymaganych zgodnie z Regulaminem PT.

 2. Niezwłocznie po utworzeniu Konta na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie rejestracji. W przypadku podania nieprawidłowych danych właściciel adresu e-mail zawiadamia Usługodawcę o konieczności dezaktywacji konta poprzez kliknięcie linku znajdującego się w mailu. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez połączenie Aplikacji z aplikacją Facebook.com.

 3. Użytkownik zobowiązuje się, że do rejestracji Konta poda własne dane, a dane te będą rzetelne, kompletne i aktualne. Niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia rzetelności, kompletności oraz aktualności danych Konta, w tym zarejestrowanie nieprawidłowej metody płatności lub jej wygaśnięcie, jak również podanie cudzych danych może uniemożliwić uzyskiwanie dostępu do Oferty. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich czynności realizowanych za pośrednictwem Konta, jak również zobowiązuje się zabezpieczać i utrzymywać w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

 4. Użytkownikowi nie wolno zezwalać osobom trzecim na korzystanie z jego Konta. Użytkownik nie ma prawa dokonać cesji Konta, ani w inny sposób przenieść swojego Konta na rzecz żadnej innej osoby ani podmiotu.

 5. Korzystanie przez Użytkowników z Usług, możliwe jest na Urządzeniach Przenośnych. Użytkownik ma obowiązek zapewnić dostęp do sieci wystarczający do korzystania z Aplikacji. Sieć telefonii komórkowej może naliczać opłaty za przesyłanie danych lub wiadomości tekstowych w przypadku uzyskiwania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji lub korzystania z niej za pośrednictwem urządzenia obsługującego łączność bezprzewodową – obowiązkiem Użytkownika jest pokrycie tego rodzaju opłat. Użytkownik ma obowiązek pozyskać i aktualizować oprogramowanie lub urządzenia niezbędne do uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej. Użytkownik jest obowiązany zabezpieczyć Urządzenie Przenośne przed dostępem osób trzecich. Usługodawca zaleca, by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, było wyposażone w system antywirusowy z aktualną wersją definicji wirusów, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, miało zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej w zakresie bezpieczeństwa, a także posiadało aktywną funkcję odbierania plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce internetowej.

 6. Usunięcie Konta następuje na skutek wniosku złożonego przez Użytkownika w formie pisemnej bądź mailowej do Usługodawcy lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem info@udrink.pl po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, jak i Regulaminu PT, na wniosek tego ostatniego, w tym w szczególności podania nieprawdziwych danych podczas procesu rejestracyjnego.

 1. Oferta

 1. Przed zaakceptowaniem Oferty Użytkownik obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin PT.

 2. Oferta zostaje złożona przez PT w imieniu i na jego rzecz, zgodnie z Profilem PT. Usługodawca prezentuje Profil PT w sposób wyraźnie wskazujący Użytkownikowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.

 3. Korzystanie z Ofert i zawarcie Umowy jest możliwe tylko na terenie lokalu PT i w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w tym (a) ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz (b) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. PT informuje Użytkowników o zasadach spożywania posiłków i napojów (w tym alkoholowych) na swoim Profilu PT oraz w lokalu PT.

 4. PT może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Użytkownik ma alergię powinien uprzednio skontaktować się z PT telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed zawarciem Umowy.

 1. Zawarcie Umowy

 1. Użytkownik zawiera Umowę wybierając produkt lub usługę, tj. przedmiot Umowy oraz wskazując miejsce odbioru zamówionego produktu lub usługi na terenie lokalu PT. Użytkownik potwierdza zamówienie i gotowość odbioru klikając „Zamawiam i płacę”. Użytkownik niezwłocznie po skutecznym zawarciu Umowy, otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy z PT. Zawarcie Umowy może podlegać dalszym warunkom określonym w Regulaminie PT.

 2. Gdy przedmiot Umowy będzie gotowy do odbioru, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Użytkownik ma obowiązek: (i) odebrać przedmiot Umowy, (ii) wykazać, że spełnia warunki wymagane przepisami prawa do ważnego zawarcia Umowy i odbioru przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez okazanie dokumentu tożsamości, (iii) w przypadku usług gastronomicznych – spożyć posiłek lub napój zgodnie z zasadami wprowadzonymi w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19, ewentualnie zgodnie z warunkami koncesji PT.

 3. W przypadku próby wykorzystania Aplikacji do zawarcia Umowy z naruszeniem przepisów prawa, Umowa zostanie unieważniona przez PT, a kwota pobrana celem opłacenia usługi zamówionej u PT nie podlega zwrotowi. Użytkownik może być obciążony dodatkowymi kosztami PT z tytułu unieważnienia Umowy.

 4. W przypadku braku odbioru przedmiotu Umowy na zasadach określonych powyżej, a także w przypadku niespełnienia warunków umożliwiających ważne zawarcie Umowy i odbiór jej przedmiotu, uiszczona płatność nie podlega zwrotowi. Użytkownik może być obciążony dodatkowymi kosztami PT z tytułu unieważnienia Umowy.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

 6. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z PT za pomocą danych kontaktowych podanych w Profilu PT.

 1. Uiszczenie płatności

 1. W momencie zawarcia Umowy, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz PT ceny wynikającej z Umowy. Podana w Umowie cena stanowi całkowitą cenę jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Użytkownika dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

 2. PT upoważnił Usługodawcę do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Użytkowników.

 3. Uiszczenie płatności należnych w związku z zawarciem Umowy za pośrednictwem Aplikacji, następuje za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online. Dostępność sposobów zapłaty uzależniona jest od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy Usługodawcą, a Podmiotem Trzecim i może zostać ograniczona.

 4. Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach za pośrednictwem Aplikacji podczas zawierania Umowy i musi dokonać wyboru jednego z nich przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.

 5. Użytkownik może dokonać rejestracji swojej karty płatniczej w trakcie procesu płatności na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie. Rejestracja karty odbywa się w bezpiecznym środowisku Operatora Systemu Płatności. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej w Koncie Użytkownika i umożliwia ich wykorzystanie przy kolejnych płatnościach. Usługa nie jest usługą płatniczą w rozumieniu art. 3 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r., t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003. Skorzystanie z Usługi nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

 1. Reklamacje

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do PT z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych w Profilu PT. W przypadku zgłoszenia takiej reklamacji, Usługodawca może podjąć się roli mediatora pomiędzy PT a Użytkownikiem.

 2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Usługodawcy za pośrednictwem: (a) formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://udrink.pl, (b) poczty elektronicznej na adres info@udrink.pl, lub (c) poczty tradycyjnej na adres: Plac Solny 16/106, 50-062 Wrocław.

 3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji dotyczącej Usługi zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Usługodawca potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

 1. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu Umowy przez PT. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu.

 2. Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, m.in. w odniesieniu do świeżych produktów żywnościowych, w szczególności posiłków lub napoi.

 3. Tam, gdzie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia (np. w przypadku prefabrykowanych napojów w zamkniętej fabrycznie butelce lub puszce o wydłużonym terminie do spożycia), Konsument powinien zwrócić przedmiot Umowy PT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że PT zaproponuje, że sama odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument.

 4. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie do PT oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane również Usługodawcy, który przekaże oświadczenie PT.

 5. W przypadku skutecznego wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia, PT zwróci Konsumentowi ewentualnie doliczony koszt dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy droższy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez PT, PT zwróci Konsumentowi wyłącznie kwotę będącą równowartością kosztu dostawy oferowanej w trybie standardowym przez PT.

 6. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego nadanie przed upływem terminu.

 7. W przypadku założenia przez Użytkownika fałszywego Konta lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub brak odbioru przedmiotu Umowy, brak wypełnienia warunków prawnych do zawarcia i wykonania Umowy), Usługodawca jest uprawniony do odstąpienie od umowy o świadczenie Usług i usunięcie Konta.


 1. Odpowiedzialność


 1. Usługi są oferowane w ich obecnym stanie, według dostępności. Usługodawca wyłącza wszelkie oświadczenia i gwarancje udzielone bezpośrednio, dorozumiane lub wynikające z przepisów ustawowych, jeżeli nie zostały bezpośrednio wyrażone w niniejszym Regulaminie, w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszenia jakichkolwiek praw. Oprócz tego Usługodawca nie składa żadnego oświadczenia, nie udziela rękojmi ani gwarancji w odniesieniu do niezawodności, punktualności, jakości, prawidłowości ani dostępności Aplikacji ani żadnych usług zamówionych za jej pośrednictwem, jak również w odniesieniu do nieprzerwanego dostępu do Aplikacji ani braku błędów w usługach. Usługodawca nie gwarantuje jakości, odpowiedniości, bezpieczeństwa ani umiejętności Podmiotów Trzecich. Użytkownik zgadza się, że ponosi całe ryzyko wynikające z korzystania przez niego z Aplikacji oraz wszelkich usług zamówionych od PT, w maksymalnym zakresie dopuszczonym na mocy przepisów obowiązującego prawa.

 2. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę oraz członków jej organów, członków zarządu, pracowników oraz przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat, zobowiązań oraz wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z lub w związku z: (i) naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; (ii) wykorzystaniem przez Usługodawcę dostarczonych przez Użytkownika treści; lub (iii) naruszeniem przez Użytkownika praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym PT.


 1. Informacje handlowe i newsletter


 1. Usługodawca może przesyłać powiadomienia w postaci wiadomości typu push, wiadomości na adres e-mail Użytkownika zapisany w danych Konta lub też zwracając się na piśmie za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Użytkownika zapisany w danych Konta. Użytkownik może przesyłać powiadomienia Usługodawcy za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownik na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o Podmiotach Trzecich, Ofertach oraz akcjach promocyjnych.

 4. Aby skorzystać z usługi newslettera, Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy zakładaniu Konta lub w trakcie zawierania Umowy oraz podać swój adres poczty elektronicznej korzystając z formularza.

 5. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące rodzajów informacji marketingowych i handlowych otrzymywanych przez Użytkowników oraz zakresu przetwarzania danych Użytkowników na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.

 6. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.

 7. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.

 8. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę w ustawieniach Aplikacji lub kontaktując się z Usługodawcą pod adresem http://udrink.pl .


 1. Sądownictwo polubowne

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania jego zgody.


 1. Pouczenie o prawach Konsumenta

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).


 1. Prawo właściwie i właściwość sądów

Do stosunków prawnych powstałych na gruncie Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.


 1. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, na mocy jakichkolwiek przepisów prawa, tego rodzaju postanowienie lub jego część zostanie w tym zakresie uznane za niestanowiące części niniejszego Regulaminu, natomiast pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem, ważności oraz wykonalności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Strony zastąpią niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie lub jego część postanowieniem lub częścią postanowienia, które będzie zgodne z prawem, ważne i wykonalne i które, w maksymalnym możliwym zakresie, będzie miało podobny skutek co niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie lub część postanowienia, uwzględniając treść oraz cel niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy oraz porozumienia zawartego między Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje oraz jest nadrzędny względem wszystkich wcześniejszych lub zawartych równolegle umów lub porozumień.Wrocław, dnia 25.05.2020 r.