Polityka prywatności

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji dostarczanej i utrzymywanej przez UDRINK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 16/106, NIP: 8971875656, REGON: 385449428, KRS: 0000826424.

 2. Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.

 4. Użytkownikiem (dalej: „Użytkownik”) jest każda osoba, która założyła Konto w Aplikacji, na zasadach określonych w regulaminie Aplikacji.

 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników i dostawcą Aplikacji jest
  Udrink sp. z o.o. (dalej: „
  Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować, pisząc na adres ul. Plac Solny 16/106, 50-062 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 48 604 909 900 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@udrink.pl

 6. Podmiotem Trzecim jest podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii lub hotelarstwa, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, korzystający z Aplikacji na zasadach określonych w odrębnej umowie, w celu zawarcia Umów (dalej: „Podmiot Trzeci”).

 7. Operatorem Systemu Płatności jest podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej (dalej: „Operator Systemu Płatności”).

 8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 9. Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 10. Wszystkie terminy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Aplikacji, dostępnym w Aplikacji (dalej: „Regulamin”), z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w Polityce Prywatności.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza kategorie danych osobowych Użytkownika w celach, na podstawach i w okresach wskazanych w tabeli poniżej, każdorazowo odpowiednio do konkretnych działań podejmowanych przez Użytkownika.


Cel przetwarzania danych


Kategorie danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przetwarzanych danych

Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (Aplikacja)

 • imię i nazwisko

 • data urodzenia (wiek)

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • adres korespondencyjny

 • IP

 • lokalizacja


- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy)

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w (obowiązek prawny)

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową lub istnieją obowiązki prawne Administratora wynikające z zawartej umowy.


Jeśli dane przetwarzane są w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.


Dane są przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika.

Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (Administrowanie kartą)

 • dane wprowadzone dla Operatora Systemu Płatności (numer karty, imię i nazwisko właściciela karty, data ważności karty, VPN)

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową lub istnieją obowiązki prawne Administratora wynikające z zawartej umowy.Marketing usług i produktów własnych oraz dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji przez Podmioty Trzecie, z użyciem środków komunikacji elektronicznej

 • imię i nazwisko

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • lokalizacja

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

- art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne (zgoda)

Dane są przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika.


Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do momentu jej cofnięcia przez Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dochodzenie roszczeń związanych z świadczeniem usług; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; cele analityczne i archiwalne

 • imię i nazwisko

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencji, adres prowadzenia działalności)

 • IP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)Dane są przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika. 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. biuro rachunkowe, obsługa prawna, firmy windykacyjne), i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dostęp do danych posiadają również Operator Systemu Płatności i Podmioty Trzecie. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe, każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkownika ograniczając ich zakres.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

 2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO);

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

 6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

 7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 1. Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia jej danych osobowych, wysyłając prośbę na adres mailowy info@udrink.pl

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych (tj. w sposób zautomatyzowany).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne do świadczenia usługi (np. zawarcia i realizacji umowy), skutkować będzie brakiem możliwości wykonania umowy.

 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.


§ 3

Profilowanie

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu lub przygotowanie oferty odpowiadającej zainteresowaniom danej osoby.


§ 4

Polityka cookies i inne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem do strony przy następnych wejściach użytkownika na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

  3. wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkownika; dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony,

  4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań,

  5. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Strony do Użytkownika.

 1. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na wykorzystywanym urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

 2. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

 3. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.

 4. Użytkownik może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć pliki cookies ręcznie. Dla zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 5. Administrator wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics, oferowane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje informacje wytworzone przez pliki cookies, dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP). Są one z reguły przekazywane do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i tam zapisywane. Google LLC będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika ze Strony, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu.

 6. Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie przez Google LLC zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze Strony, jak również przetwarzanie tych danych przez Google LLC, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 7. Google LLC jako podmiot z państwa trzeciego w rozumieniu RODO – Stanów Zjednoczonych – przystąpił do programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącego zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO.

 8. Strona wykorzystuje wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy YouTube (dalej: „Serwisy Społecznościowe”). Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów Serwisów Społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z Serwisów Społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do danego profilu w danym Serwisie Społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów Serwisów Społecznościowych, jak również możliwość kontaktu, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności oraz prawa Użytkowników w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych administratorów Serwisów Społecznościowych.

 9. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony:

  1. Kod śledzenia Google Analitycs jest stosowany w celu analizy statystyk strony. Informacje związane z Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  2. kod Hotjar – stosowany w celu anonimowego badania zachowań Użytkowników na Stronie; informacje związane z Hotjar znajdują się pod adresem: https://www.hotjar.com

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony.


§ 5

Logi systemowe

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Aplikacji i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z Aplikacji.

 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Aplikacją, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§ 6

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie podana w Aplikacji wraz zestawienie wprowadzanych zmian. Ponadto, Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach poprzez przesłanie na podany adres e-mail informacji zawierającej zostanie wprowadzanych zmian.

 2. Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności w drodze wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.

 3. Jeśli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Polityki Prywatności.

 4. Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.